ERS International Congress

Online, Online, Austria, 07/09/2020 - 09/09/2020

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że virtual ERS International Congress odbędzie się w dniach 7– 9 września 2020 roku w wyłącznie w wersji online. Rejestracja jest otwarta do dnia 13.08.2020 r. do godz. 23:30 po tym terminie nie będzie już możliwości zarejestrowania się. Zapraszamy do rejestracji

Formularz należy wypełnić korzystając z polskich znaków

Dane osobowe


Dane kontaktowe


Adres zamieszkania


Adres korespondencyjny


Dane rozliczeniowe


Miejsce pracy


Justify your request to participate in the event


Agenda

523.87 PLN

Zgody uczestnika

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zakresie udzielonych poniżej zgód jest Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa („Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe@teva.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w tych celach określonych poniżej, co do których wyraził/a Pan/i zgodę.

Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania. Ma Pan/i także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody ważnej przed jej cofnięciem. Wykonanie któregokolwiek z w/w praw powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego na adres e-mail: daneosobowe@teva.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora.

Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uzna Pan/i, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych

Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania danych osobowych z mocy samego prawa. Podanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie dla określonych celów i na określonych warunkach jest czynnością w pełni dobrowolną. Jednakże niepodanie danych osobowych i brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania określonych czynności przez Administratora na Pani/Pana rzecz.

Jeżeli zechce Pan/i skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych działającym dla spółek grupy Teva w Unii Europejskiej, proszę wysłać e-mail na adres: EUPrivacy@tevaeu.com

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, w celu i zakresie niezbędnym dla przesyłania mi przez Administratora informacji o charakterze naukowym, handlowym oraz marketingowym

Akceptuję, że (i) moje dane będą przetwarzane do czasu wycofania przeze mnie zgody, (ii) moje dane mogą być przez Administratora udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z przesyłaniem informacji.

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. (Administrator) dobrowolnie stosuje się do przyjętych na rynku regulacji dotyczących przejrzystości, w szczególności tych przedstawionych w Kodeksie Przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA (dalej: „Kodeks Przejrzystości”). Z tego względu Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. decyduje się na ujawnienie świadczeń przekazywanych (w tym poprzez podmiot trzeci) profesjonalistom medycznym w rozumieniu Kodeksu. Z uwagi na zawieraną z Panią/Panem umowę prosimy o zaznaczenie jednej z poniższych opcji.

na publiczne udostępnienie, w tym opublikowanie na ogólnie dostępnej stronie internetowej Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. raportu zawierającego informacje dotyczące mojej współpracy z Administratorem oraz otrzymanego z tego tytułu wynagrodzenia i innych korzyści. Akceptuję, że zakres ujawnianych publicznie informacji obejmie: moje imię i nazwisko, dokładny adres głównego miejsca prowadzenia działalności oraz informacje o moim wynagrodzeniu i innych korzyściach. Rozumiem, że publiczne udostępnienie powyższych informacji umożliwi zastosowanie się Administratora do przyjętych na rynku regulacji dotyczących przejrzystości. Udzielenie zgody jest dobrowolne, z prawem dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Zgoda może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody powinno nastąpić poprzez oświadczenie przesłane na adres e-mail kodeksprzejrzystosci@teva.pl lub listem poleconym na adres korespondencyjny Administratora.